Introductie

 

SuperHuisvesting FranJo heeft zich tot doel gesteld om op een verantwoorde wijze comfortabele, duurzame en veilige woonruimte in het wat hogere en duurdere segment op de woningmarkt aan te bieden tegen een eerlijke huurprijs.

 

Bij SuperHuisvesting FranJo gebruik je samen met je medegebruiker(s) een geheel luxe ingerichte en van alle gemakken voorziene woning, waarvan iedere gebruiker een eigen privévertrek (slaap/werkkamer) toegewezen krijgt. Op die manier heb je zelf de beschikking over één privéruimte en kun je verder gebruik maken van alle andere gemeenschappelijke kamers, ruimtes, tuin en voorzieningen die aanwezig zijn binnen, rondom en behorende bij het pand. Deze vorm van huisvesting levert je maximale privacy in combinatie met optimaal verblijfsgenot tegen een aantrekkelijk huurtarief.

 

De totale huurprijs voor iedere gebruiker (huurder c.q. onderhuurder) van de woning wordt bepaald door de optelsom van de volgende huurcomponenten:

- de kale huurprijs op basis van de huurprijscheck van de Nederlandse Huurcommissie;

- de wijze en mate van stoffering, meubilering en aanwezigheid van luxe goederen/zaken;

- de kosten voor elektriciteit, gas, water, radio, televisie, data en beveiliging op basis van

   standaardleveranties;

- het wettelijk verplichte gebruikersdeel van gemeentelijke en waterschapsbelastingen;

- kosten voor additionele diensten, zoals poetsen, klein tuinonderhoud en dergelijke.

 

Eventuele overheidssubsidies en/of -toeslagen kunnen door de (onder)verhuurder, tijdelijk, gedeeltelijk en naar rato verdeeld over de huurders, op de afzonderlijke huurcomponenten in mindering worden gebracht en zijn daarmee niet persoonlijk opeisbaar; de (onder)verhuurder bepaalt jaarlijks de hoogte van deze bijdrage(n).

 

Bij (tijdelijke) afwezigheid (zoals vakantie of opname in een ziekenhuis of revalidatie-kliniek) heeft de gebruiker géén recht op vermindering of restitutie van de huur.

 

Het gebruikersdeel van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen is wettelijk verplicht voor rekening van de huurders; zij betalen deze heffingen aan de verhuurder welke een en ander op zijn beurt in zijn geheel, onverkort en tijdig afdraagt aan de desbetreffende instanties, zijnde Belasting Samenwerking Gemeenten & Waterschappen Limburg (BSGW) of Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR).

 

Voor beide locaties vindt (onder)verhuur plaats volgens de regels en voorwaarden van de Rijksoverheid geldend voor hospitaverhuur. De allereerste aanvangs-onder-huurovereenkomst wordt afgesloten voor bepaalde tijd en wel voor de duur van 9 maanden (+ 3 maanden aanvullende  opzegtermijn); dit als een proef- of gewenperiode tussen (onder)huurder(s) en hospes, gedurende welke iedere gebruiker ruimschoots de gelegenheid krijgt zich een goed (onder)huurder te tonen. De minimale (onder)huurperiode bedraagt 6 maanden.

 

Voor iedere gebruiker is er sprake van een individuele (onder)huurovereenkomst op naam van elke (onder)huurder apart. Het huurcontract is een (onder)huurovereenkomst die, vanaf het tweede huurjaar, wordt afgesloten voor onbepaalde tijd; dit betekent dat de gebruikers vanaf dat moment dan ook de zogenaamde huurbescherming en huurprijsbescherming genieten.

 

Vóór aanvang van de allereerste aanvangs-(onder)huurovereenkomst wordt een waarborgsom geëist ter hoogte van duizend (1000) euro; dit ter zekerstelling en ter dekking van eventuele huurachterstand en/of beschadigingen aan of binnen de woning. Na beëindiging van de (onder)huurovereenkomst wordt de waarborgsom gerestitueerd of verrekend met achterstallige betalingen, schadeposten, sleutelverlies en/of kosten voor schoonmaakwerkzaamheden of het herstel van achterstallig (tuin)onderhoud. Restitutie van de (gedeeltelijke) waarborgsom geschiedt binnen een week na de sleuteloverdracht, onder de voorwaarde dat de huurder aan het einde van de (onder)huurovereenkomst op het desbetreffende adres is uitgeschreven uit de gemeentelijke basisregistratie persoonsgegevens.

 

De hoogte van de op deze internetpagina gepubliceerde huurtarieven en waarborgsom is niet onderhandelbaar. Ook de aangeboden faciliteiten, de bepalingen in het (onder)huurcontract, aanvullende voorwaarden en huisregels zijn niet onderhandelbaar.

 

De voertaal binnen een woning, waarvoor de gebruikers een (onder)huurcontract hebben afgesloten bij SuperHuisvesting FranJo, is Nederlands. Buitenlandse huurders zijn uiteraard ook welkom mits zij de Nederlandse taal voldoende beheersen in woord en geschrift, zulks aantoonbaar met een Diploma Staatsexamens Nt2.